2005/Sep/14

เราจะแบ่งส่วนต่างๆออกเป็น 4 ส่วนอย่างคร่าวๆ
ส่วนที่1.

เรียกกันว่า Menu bar เป็นส่วนที่แสดงชื่อเมนูต่างๆ ของโปรแกรมก็จะประกอบด้วย


1.File หมายถึง คำสั่งเกี่ยวกับการจัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์รูปภาพต่างๆ
2.Edit หมายถึง คำสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขลักษณะของรูปภาพและ Image ต่างๆ
3. Image หมายถึง คำสั่งการจัดการรูปภาพและ Image ต่างเช่น การเปลี่ยนสีและการเปลี่ยนขนาด
4. Layer หมายถึง ชั้นหรือลำดับของรูปภาพและวัตถุที่เราต้องการจะทำ Effects
5. Select เป็นคำสั่งการเลือกพื้นที่หรือส่วนต่างของรูปภาพและวัตถุในการที่จะเล่น Effects ต่างๆ
6. Filter เป็นคำสั่งการเล่น Effects ต่างๆสำหรับรูปภาพและวัตถุ
7. View เป็นคำสั่งเกี่ยวกับมุมมองของภาพและวัตถุในลักษณะต่างๆ เช่น การขยายภาพและย่อภาพให้ดูเล็ก
8. Window เป็นส่วนคำสั่งในการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆที่จำเป็นในการใช้สร้าง Effects ต่างๆ
9. Help เป็นคำสั่งเพื่อแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมฯและจะมีลายละเอียดของโปรแกรมอยู่ในนั้น
ส่วนที่2.
คือส่วนของอุปกรณ์ต่างที่เราใช้ในการสร้างชิ้นงานต่างหรือใช้ใน
การตกแต่งภาพส่วนวิธีการใช้เราสอนในบทเรียนต่อไปในกราเรียก
อุปกรณ์เราสามารถเรียกได้โดยมาที่ window ---> Show Tools
เมื่อเราคลิ๊กที่อุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งค้างใว้ก็จะเห็นอุปกรณ์นั้นจะมี
หลายแบบให้เราเลือกโดยการสังเกตจากเครื่องหมายจุดสามเหลี่ยม
บนตัวอุปกรณ์ และเมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กก็จะปรากฏ Option ของอุปกรณ์นั้นขึ้นมา
ส่วนที่3.

เป็นส่วนของพื้นที่ของไฟล์ใหม่ที่เราจะมาเริ่มต้นการสร้างชิ้นงานเราสามารถสร้างโดยคำสั่ง File --> New
เมื่อสร้างไฟล์ใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาดังภาพ.
ก็จะมี Name = การตั้งชื่อหัวข้อเหนือไฟล์
Image Size = ขนาดความสูงความกว้างของ
พื้นที่ Mode = เป็นการกำหนด Mode สีถ้า
เป็นมาตรฐานจะเป็น RGB Color
Contents ก็จะเป็นลักษณะพื้นหลังก็จะมี
White (สีขาว) , Background Color
(สีที่เรากำหนด) , Transparent (สีพื้นแบบ - โปร่งใส,ไม่แสดงสีพื้นโล่ง)
ส่วนที่4.

อุปกรณ์ควบคุมลำดับชั้นการทำงานของรูปภาพและวัตถุ
เมื่อเปิดโปรแกรมฯ ขึ้นมาก็จะพบอุปกร์นี้จะเรียกกันว่า Layer
Layer เป็นอุปกรณ์คุมควบลำดับชั้นของ Image เมื่อเรานำ
Image มาวางซ้อนกันหลายๆอันก็จะเกิด Layer ขึ้นมาเราสามารถ
ตั้งชื่อ Layer นั้นได้และสลับ Layer ได้จะมี Backgound อยู่ด้าน
ล่างสุดเสมอ...
ขอขอบคุณบทความจาก Thaigraph.Com.....
File , Edit , Image , Layer , Select , Filter , View , Window , Help 
edit @ 2005/09/14 14:12:16

Comment

Comment:

Tweet


#11 by ดำกืย (118.172.115.54) At 2009-08-28 15:19,
ตาย
#10 by วงลบ (118.172.112.59) At 2009-08-28 14:41,
exteen blogLog inสมัครบล็อกฟรี!NextCpa 7 วิ้ว......วิ้ว...วิ้ว... 2005/Sep/14
เริ่มเรียนรู้โปรแกรม Adobe Photoshop

เราจะแบ่งส่วนต่างๆออกเป็น 4 ส่วนอย่างคร่าวๆ
ส่วนที่1.

เรียกกันว่า Menu bar เป็นส่วนที่แสดงชื่อเมนูต่างๆ ของโปรแกรมก็จะประกอบด้วย1.File หมายถึง คำสั่งเกี่ยวกับการจัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์รูปภาพต่างๆ
2.Edit หมายถึง คำสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขลักษณะของรูปภาพและ Image ต่างๆ
3. Image หมายถึง คำสั่งการจัดการรูปภาพและ Image ต่างเช่น การเปลี่ยนสีและการเปลี่ยนขนาด
4. Layer หมายถึง ชั้นหรือลำดับของรูปภาพและวัตถุที่เราต้องการจะทำ Effects
5. Select เป็นคำสั่งการเลือกพื้นที่หรือส่วนต่างของรูปภาพและวัตถุในการที่จะเล่น Effects ต่างๆ
6. Filter เป็นคำสั่งการเล่น Effects ต่างๆสำหรับรูปภาพและวัตถุ
7. View เป็นคำสั่งเกี่ยวกับมุมมองของภาพและวัตถุในลักษณะต่างๆ เช่น การขยายภาพและย่อภาพให้ดูเล็ก
8. Window เป็นส่วนคำสั่งในการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆที่จำเป็นในการใช้สร้าง Effects ต่างๆ
9. Help เป็นคำสั่งเพื่อแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมฯและจะมีลายละเอียดของโปรแกรมอยู่ในนั้น
ส่วนที่2.
คือส่วนของอุปกรณ์ต่างที่เราใช้ในการสร้างชิ้นงานต่างหรือใช้ใน
การตกแต่งภาพส่วนวิธีการใช้เราสอนในบทเรียนต่อไปในกราเรียก
อุปกรณ์เราสามารถเรียกได้โดยมาที่ window ---> Show Tools
เมื่อเราคลิ๊กที่อุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งค้างใว้ก็จะเห็นอุปกรณ์นั้นจะมี
หลายแบบให้เราเลือกโดยการสังเกตจากเครื่องหมายจุดสามเหลี่ยม
บนตัวอุปกรณ์ และเมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กก็จะปรากฏ Option ของอุปกรณ์นั้นขึ้นมา
ส่วนที่3.

เป็นส่วนของพื้นที่ของไฟล์ใหม่ที่เราจะมาเริ่มต้นการสร้างชิ้นงานเราสามารถสร้างโดยคำสั่ง File --> New

เมื่อสร้างไฟล์ใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาดังภาพ.
ก็จะมี Name = การตั้งชื่อหัวข้อเหนือไฟล์
Image Size = ขนาดความสูงความกว้างของ
พื้นที่ Mode = เป็นการกำหนด Mode สีถ้า
เป็นมาตรฐานจะเป็น RGB Color
Contents ก็จะเป็นลักษณะพื้นหลังก็จะมี
White (สีขาว) , Background Color
(สีที่เรากำหนด) , Transparent (สีพื้นแบบ - โปร่งใส,ไม่แสดงสีพื้นโล่ง)
ส่วนที่4.

อุปกรณ์ควบคุมลำดับชั้นการทำงานของรูปภาพและวัตถุ
เมื่อเปิดโปรแกรมฯ ขึ้นมาก็จะพบอุปกร์นี้จะเรียกกันว่า Layer
Layer เป็นอุปกรณ์คุมควบลำดับชั้นของ Image เมื่อเรานำ
Image มาวางซ้อนกันหลายๆอันก็จะเกิด Layer ขึ้นมาเราสามารถ
ตั้งชื่อ Layer นั้นได้และสลับ Layer ได้จะมี Backgound อยู่ด้าน
ล่างสุดเสมอ...
ขอขอบคุณบทความจาก Thaigraph.Com.....
File , Edit , Image , Layer , Select , Filter , View , Window , Help
edit @ 2005/09/14 14:12:16
posted by cpa7, at 2005-Sep-14 14:10:478
ชื่อ:
เว็บไซต์:
คอมเมนต์:#1 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:22,

#2 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:22,

#3 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:23,

#4 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:23,

#1 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:22,

#2 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:22,

#3 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:23,

#4 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:23
#5 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:23,
!NextCpa 7 วิ้ว......วิ้ว...วิ้ว... 2005/Sep/14
เริ่มเรียนรู้โปรแกรม Adobe Photoshop

เราจะแบ่งส่วนต่างๆออกเป็น 4 ส่วนอย่างคร่าวๆ
ส่วนที่1.

เรียกกันว่า Menu bar เป็นส่วนที่แสดงชื่อเมนูต่างๆ ของโปรแกรมก็จะประกอบด้วย1.File หมายถึง คำสั่งเกี่ยวกับการจัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์รูปภาพต่างๆ
2.Edit หมายถึง คำสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขลักษณะของรูปภาพและ Image ต่างๆ
3. Image หมายถึง คำสั่งการจัดการรูปภาพและ Image ต่างเช่น การเปลี่ยนสีและการเปลี่ยนขนาด
4. Layer หมายถึง ชั้นหรือลำดับของรูปภาพและวัตถุที่เราต้องการจะทำ Effects
5. Select เป็นคำสั่งการเลือกพื้นที่หรือส่วนต่างของรูปภาพและวัตถุในการที่จะเล่น Effects ต่างๆ
6. Filter เป็นคำสั่งการเล่น Effects ต่างๆสำหรับรูปภาพและวัตถุ
7. View เป็นคำสั่งเกี่ยวกับมุมมองของภาพและวัตถุในลักษณะต่างๆ เช่น การขยายภาพและย่อภาพให้ดูเล็ก
8. Window เป็นส่วนคำสั่งในการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆที่จำเป็นในการใช้สร้าง Effects ต่างๆ
9. Help เป็นคำสั่งเพื่อแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมฯและจะมีลายละเอียดของโปรแกรมอยู่ในนั้น
ส่วนที่2.
คือส่วนของอุปกรณ์ต่างที่เราใช้ในการสร้างชิ้นงานต่างหรือใช้ใน
การตกแต่งภาพส่วนวิธีการใช้เราสอนในบทเรียนต่อไปในกราเรียก
อุปกรณ์เราสามารถเรียกได้โดยมาที่ window ---> Show Tools
เมื่อเราคลิ๊กที่อุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งค้างใว้ก็จะเห็นอุปกรณ์นั้นจะมี
หลายแบบให้เราเลือกโดยการสังเกตจากเครื่องหมายจุดสามเหลี่ยม
บนตัวอุปกรณ์ และเมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กก็จะปรากฏ Option ของอุปกรณ์นั้นขึ้นมา
ส่วนที่3.

เป็นส่วนของพื้นที่ของไฟล์ใหม่ที่เราจะมาเริ่มต้นการสร้างชิ้นงานเราสามารถสร้างโดยคำสั่ง File --> New

เมื่อสร้างไฟล์ใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาดังภาพ.
ก็จะมี Name = การตั้งชื่อหัวข้อเหนือไฟล์
Image Size = ขนาดความสูงความกว้างของ
พื้นที่ Mode = เป็นการกำหนด Mode สีถ้า
เป็นมาตรฐานจะเป็น RGB Color
Contents ก็จะเป็นลักษณะพื้นหลังก็จะมี
White (สีขาว) , Background Color
(สีที่เรากำหนด) , Transparent (สีพื้นแบบ - โปร่งใส,ไม่แสดงสีพื้นโล่ง)
ส่วนที่4.

อุปกรณ์ควบคุมลำดับชั้นการทำงานของรูปภาพและวัตถุ
เมื่อเปิดโปรแกรมฯ ขึ้นมาก็จะพบอุปกร์นี้จะเรียกกันว่า Layer
Layer เป็นอุปกรณ์คุมควบลำดับชั้นของ Image เมื่อเรานำ
Image มาวางซ้อนกันหลายๆอันก็จะเกิด Layer ขึ้นมาเราสามารถ
ตั้งชื่อ Layer นั้นได้และสลับ Layer ได้จะมี Backgound อยู่ด้าน
ล่างสุดเสมอ...
ขอขอบคุณบทความจาก Thaigraph.Com.....
File , Edit , Image , Layer , Select , Filter , View , Window , Help
edit @ 2005/09/14 14:12:16
posted by cpa7, at 2005-Sep-14 14:10:475
ชื่อ:
เว็บไซต์:
คอมเมนต์:#1 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:22,

#2 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:22,

#3 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:23,

#4 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:23,

#1 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:22,

#2 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:22,

#3 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:23,

#4 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:23
#5 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:23,
<< Home
Category
graphic
homework
other
photoshop
webdesign
Previous Entry
ตารางสอบปลายภาค
Final Project วิชาทฤษฎีสี
เริ่มเรียนรู้โปรแกรม Adobe Photoshop
หลักการใช้สี
สิ่งสำคัญที่กราฟฟิกดีไซเนอร์ต้องมี
Archive
May 2008
Apr 2008
Mar 2008
Feb 2008
Jan 2008
more
!NextCpa 7 วิ้ว......วิ้ว...วิ้ว... 2005/Sep/14
เริ่มเรียนรู้โปรแกรม Adobe Photoshop

เราจะแบ่งส่วนต่างๆออกเป็น 4 ส่วนอย่างคร่าวๆ
ส่วนที่1.

เรียกกันว่า Menu bar เป็นส่วนที่แสดงชื่อเมนูต่างๆ ของโปรแกรมก็จะประกอบด้วย1.File หมายถึง คำสั่งเกี่ยวกับการจัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์รูปภาพต่างๆ
2.Edit หมายถึง คำสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขลักษณะของรูปภาพและ Image ต่างๆ
3. Image หมายถึง คำสั่งการจัดการรูปภาพและ Image ต่างเช่น การเปลี่ยนสีและการเปลี่ยนขนาด
4. Layer หมายถึง ชั้นหรือลำดับของรูปภาพและวัตถุที่เราต้องการจะทำ Effects
5. Select เป็นคำสั่งการเลือกพื้นที่หรือส่วนต่างของรูปภาพและวัตถุในการที่จะเล่น Effects ต่างๆ
6. Filter เป็นคำสั่งการเล่น Effects ต่างๆสำหรับรูปภาพและวัตถุ
7. View เป็นคำสั่งเกี่ยวกับมุมมองของภาพและวัตถุในลักษณะต่างๆ เช่น การขยายภาพและย่อภาพให้ดูเล็ก
8. Window เป็นส่วนคำสั่งในการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆที่จำเป็นในการใช้สร้าง Effects ต่างๆ
9. Help เป็นคำสั่งเพื่อแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมฯและจะมีลายละเอียดของโปรแกรมอยู่ในนั้น
ส่วนที่2.
คือส่วนของอุปกรณ์ต่างที่เราใช้ในการสร้างชิ้นงานต่างหรือใช้ใน
การตกแต่งภาพส่วนวิธีการใช้เราสอนในบทเรียนต่อไปในกราเรียก
อุปกรณ์เราสามารถเรียกได้โดยมาที่ window ---> Show Tools
เมื่อเราคลิ๊กที่อุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งค้างใว้ก็จะเห็นอุปกรณ์นั้นจะมี
หลายแบบให้เราเลือกโดยการสังเกตจากเครื่องหมายจุดสามเหลี่ยม
บนตัวอุปกรณ์ และเมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กก็จะปรากฏ Option ของอุปกรณ์นั้นขึ้นมา
ส่วนที่3.

เป็นส่วนของพื้นที่ของไฟล์ใหม่ที่เราจะมาเริ่มต้นการสร้างชิ้นงานเราสามารถสร้างโดยคำสั่ง File --> New

เมื่อสร้างไฟล์ใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาดังภาพ.
ก็จะมี Name = การตั้งชื่อหัวข้อเหนือไฟล์
Image Size = ขนาดความสูงความกว้างของ
พื้นที่ Mode = เป็นการกำหนด Mode สีถ้า
เป็นมาตรฐานจะเป็น RGB Color
Contents ก็จะเป็นลักษณะพื้นหลังก็จะมี
White (สีขาว) , Background Color
(สีที่เรากำหนด) , Transparent (สีพื้นแบบ - โปร่งใส,ไม่แสดงสีพื้นโล่ง)
ส่วนที่4.

อุปกรณ์ควบคุมลำดับชั้นการทำงานของรูปภาพและวัตถุ
เมื่อเปิดโปรแกรมฯ ขึ้นมาก็จะพบอุปกร์นี้จะเรียกกันว่า Layer
Layer เป็นอุปกรณ์คุมควบลำดับชั้นของ Image เมื่อเรานำ
Image มาวางซ้อนกันหลายๆอันก็จะเกิด Layer ขึ้นมาเราสามารถ
ตั้งชื่อ Layer นั้นได้และสลับ Layer ได้จะมี Backgound อยู่ด้าน
ล่างสุดเสมอ...
ขอขอบคุณบทความจาก Thaigraph.Com.....
File , Edit , Image , Layer , Select , Filter , View , Window , Help
edit @ 2005/09/14 14:12:16
posted by cpa7, at 2005-Sep-14 14:10:475
ชื่อ:
เว็บไซต์:
คอมเมนต์:#1 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:22,

#2 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:22,

#3 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:23,

#4 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:23,

#1 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:22,

#2 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:22,

#3 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:23,

#4 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:23
#5 by (118.173.224.81) At 2008-05-26 11:23,
<< Home
Category
graphic
homework
other
photoshop
webdesign
Previous Entry
ตารางสอบปลายภาค
Final Project วิชาทฤษฎีสี
เริ่มเรียนรู้โปรแกรม Adobe Photoshop
หลักการใช้สี
สิ่งสำคัญที่กราฟฟิกดีไซเนอร์ต้องมี
Archive
May 2008
Apr 2008
Mar 2008
Feb 2008
Jan 2008
more


#6 by (118.173.224.163) At 2008-05-26 11:25,
exteen blogLog inสมัครบล็อกฟรี!NextCpa 7 วิ้ว......วิ้ว...วิ้ว... 2005/Sep/14
เริ่มเรียนรู้โปรแกรม Adobe Photoshop

เราจะแบ่งส่วนต่างๆออกเป็น 4 ส่วนอย่างคร่าวๆ
ส่วนที่1.

เรียกกันว่า Menu bar เป็นส่วนที่แสดงชื่อเมนูต่างๆ ของโปรแกรมก็จะประกอบด้วย1.File หมายถึง คำสั่งเกี่ยวกับการจัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์รูปภาพต่างๆ
2.Edit หมายถึง คำสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขลักษณะของรูปภาพและ Image ต่างๆ
3. Image หมายถึง คำสั่งการจัดการรูปภาพและ Image ต่างเช่น การเปลี่ยนสีและการเปลี่ยนขนาด
4. Layer หมายถึง ชั้นหรือลำดับของรูปภาพและวัตถุที่เราต้องการจะทำ Effects
5. Select เป็นคำสั่งการเลือกพื้นที่หรือส่วนต่างของรูปภาพและวัตถุในการที่จะเล่น Effects ต่างๆ
6. Filter เป็นคำสั่งการเล่น Effects ต่างๆสำหรับรูปภาพและวัตถุ
7. View เป็นคำสั่งเกี่ยวกับมุมมองของภาพและวัตถุในลักษณะต่างๆ เช่น การขยายภาพและย่อภาพให้ดูเล็ก
8. Window เป็นส่วนคำสั่งในการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆที่จำเป็นในการใช้สร้าง Effects ต่างๆ
9. Help เป็นคำสั่งเพื่อแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมฯและจะมีลายละเอียดของโปรแกรมอยู่ในนั้น
ส่วนที่2.
คือส่วนของอุปกรณ์ต่างที่เราใช้ในการสร้างชิ้นงานต่างหรือใช้ใน
การตกแต่งภาพส่วนวิธีการใช้เราสอนในบทเรียนต่อไปในกราเรียก
อุปกรณ์เราสามารถเรียกได้โดยมาที่ window ---> Show Tools
เมื่อเราคลิ๊กที่อุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งค้างใว้ก็จะเห็นอุปกรณ์นั้นจะมี
หลายแบบให้เราเลือกโดยการสังเกตจากเครื่องหมายจุดสามเหลี่ยม
บนตัวอุปกรณ์ และเมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กก็จะปรากฏ Option ของอุปกรณ์นั้นขึ้นมา
ส่วนที่3.

เป็นส่วนของพื้นที่ของไฟล์ใหม่ที่เราจะมาเริ่มต้นการสร้างชิ้นงานเราสามารถสร้างโดยคำสั่ง File --> New

เมื่อสร้างไฟล์ใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาดังภาพ.
ก็จะมี Name = การตั้งชื่อหัวข้อเหนือไฟล์
Image Size = ขนาดความสูงความกว้างของ
พื้นที่ Mode = เ